STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ „KOLEJÓWKI” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR4 IMIENIA ARMII KRAJOWEJ W SZCZECINIE (fragmenty *)Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1 Stowarzyszenie Przyjaciół "Kolejówki" przy Zespole Szkół nr 4 imienia Armii Krajowej w Szczecinie, w dalszych postanowieniach statutu zwane "Stowarzyszeniem", może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Przyjaciół "Kolejówki" w Szczecinie.

§2 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Szczecin.

§3 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów prawnych RP oraz niniejszego statutu.

§4 Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 , bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§6 Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II Cele i środki działania

§7 Celami Stowarzyszenia są: 1) działanie na rzecz doskonalenia warunków nauczania i wychowania w szkole, 2) inicjowanie i umacnianie współpracy Szkoły z instytucjami wspomagającymi Szkołę, 3) wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności i potrzeb Szkoły, 4) promocja i popieranie statusu Szkoły, 5) prowadzenie działalności oświatowej po uzyskaniu zezwolenia właściwych władz, 6) ochrona i obrona praw i interesów Szkoły, 7) pielęgnowanie tradycji Szkoły, 8) popularyzacja osiągnięć Szkoły i jej absolwentów, 9) organizacja życia koleżeńskiego.

§8 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 1) pomoc w finansowaniu przedsięwzięć dydaktyczno- wychowawczych , 2) współpracę z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną w wypełnianiu zadań dydaktycznych i wychowawczych, 3) wspieranie interesów Szkoły wobec władz samorządowych, oświatowych oraz innych instytucji, 4) inicjowanie działań na rzecz Szkoły przez inne podmioty oraz udzielanie pomocy w realizacji takich działań, 5) organizowanie zjazdów absolwentów, 6) integrowanie środowiska lokalnego w ramach obchodów rocznicowych, 7) kultywowanie tradycji Szkoły wśród uczniów, 8) roztaczanie opieki nad uczniami znajdującymi się w trudnych warunkach materialnych. (…)

Rozdział III Członkowie - prawa i obowiązki

§ 10 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11 Stowarzyszenie zrzesza członków: 1) zwyczajnych, 2) wspierających, 3) honorowych.

§ 12 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec) pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia. 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 6. Godność członka honorowego zostaje nadana przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 13 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 1) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych 3) przez Stowarzyszenie, 4) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§14 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: 1) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 3) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 15 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 16 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 2) wykluczenia przez Zarząd: a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszeni b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, c) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, d) na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia, z ww. powodów, e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 14 dni od zawiadomienia. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 17 1. Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zgromadzenie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych. 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje. 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. (…)

Rozdział V Majątek i Fundusze

§ 28 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 1) z opłat wpisowych oraz ze składek członkowskich, 2) darowizn, spadków, zapisów, 3) dochodów z własnej działalności statutowej, 4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia; 5) dotacji i ofiarności publicznej. 2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. (…)

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 30 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3,przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

* Całość Statutu dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia